Återinför ämbetsmannansvar

image

Det är dags att återinföra ämbetsmannaansvar.

Fel eller försummelser i tjänsten kunde leda till ansvar för tjänstefel. För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet.

Möjliga påföljder var böter och fängelse, men även de särskilda ämbetsstraffen suspension och avsättning kunde tillgripas.

Ämbetsmannaansvar avskaffade 1976 för att man skulle efterlikna den privata sektorn!? Uppenbarligen har detta inte blivit resultatet.

Enligt Brottsbalken 20 kap 1 § skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Dock är den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling inte underkastad ansvar för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Så sammanfattningsvis finns tjänstefel i Brottsbalken, men man kan inte åtala en statlig eller kommunal ledamot!

Som egenföretagare kan jag informera att detta inte gäller i den privata sektorn. Där påminns vi ständigt om vårt ansvar och får alltid ta konsekvenserna av okunskap och försummelse. Där finns ingen förmildrande omständigheter.

Om en privatperson skulle såga ner ett träd i Vasaallén skulle han/hon/hen bli åtalad och högst sannolikt dömd till kraftig böter, ja rent av fängelse om det var ett uppsåt, vilket väl är rimligt att tro att man har om man sågar ner ett träd!

Det är dags att vi återinför ämbetsmannaansvar. Vi kan inte ha en samling inkompetenta människor som skall styra vårt land/stad utan att behöva ta ansvar.